Kormidlování

Pokud si myslíte, že kormidlo slouží především k otáčení lodě, pak se hluboce mýlíte. Jakákoliv výchylka listu kormidla totiž loď nepředstavitelně zpomaluje. Jak tedy vést loď aniž bychom ji brzdili?


Všichni nejlepší jachtaři se jistě shodnou na tom, že vychýlení kormidla je až tou poslední možností jak s lodí zatočit, nebo ji naopak udržet v kursu. Jak dokáže kormidlo brzdit loď si můžeme velmi snadno ověřit. Na vodě během jízdy za středního větru vyjměte kormidlo ze závěsů a nechte list v neutrální poloze procházet vodou. Pak postupně natáčeje kormidlo do strany. Zjistíte, že již při úhlu přibližně 10° je kormidlo neudržitelné. Odpor je tak velký, že vás list táhne ven z lodi. Stejná síla působí na list během kormidlování. Proto výchylka kormidla by měla být až druhořadým prvkem k směrování lodě. Namísto toho má kormidlo hned několik dalších příznivých využití:


Stoupavost

List kormidla je nezanedbatelnou součástí laterálu a tedy významně napomáhá jízdě proti větru. Pokud je list perfektně v ose s ploutví, nebo případně s kýlem, jeho odpor je menší, ale není zanedbatelný. Když začneme list natáčet odpor ještě roste a navíc kormidlo přestává na plný výkon zabraňovat stranovému snosu. Přesto mírné natočení kormidelní páky do návětří nemusí být na závadu. Mnoho lodí je trimováno tak, aby byly mírně návětrné. To kompenzujeme nepatrným vychýlením kormidla, které tak mnohem účinněji zabraňuje snosu lodě. Ideální výchylka je u každého typu lodě jiná. Záleží na mnoha okolnostech, např. velikosti a tvaru ploutve, délce a výšce vodorysky, tvaru, velikosti, profilu a předozadním sklonu listu kormidla atp. V každém případě je tento úhel velmi velmi malý.


Rovná jízda

Jízda bez kormidla je obdobná, jako surfování bez ostruhy. Sebemenší náklon má okamžitý vliv na změnu kursu. Když trénujeme na lodích 420 na závody družstev, často v našem RODOP týmu nacvičujeme jízdu po okruhu s vytaženým listem kormidla. Jízda je to velmi nestabilní a posádka musí být opravdu dobře secvičená. Určitě napomůže povytažení ploutve. Tím posunete těžiště laterálu více dozadu a loď navíc lépe drží směr. POZOR - zhorší se však stranová stabilita. Celé toto cvičení je dobré na secvičení obratů a halz bez využití kormidla. Zároveň zjistíte jak je kormidlo důležité pro celkovou stabilitu a jízdu přímým směrem.


Trimovací ukazatel

Pokud plujeme na stoupačku a máme v kormidle příliš velký tlak, nebo úhel nastavení pro rovnou jízdu je větší než již zmiňované přibližně 3° do návětří, nebo naopak ztrácíme cit pro loď, pak musíme hledat řešení ve správném nastavení takeláže. Kormidlo je tedy ideálním ukazatelem. Dobře seřízená loď může plout na stoupačku ve většině povětrnostních podmínek téměř sama.

Pokud jste někdy sledovali např. Lenku Šmídovou na Evropě, nebo Tomáše Musila na 470, pak jste si jistě všimli, že na hladké vodě mají píny od kormidla položené za sebou kolmo na páku a opřené o palubu. Tak zamezí jakýmkoliv volným výchylkám kormidla. Je však potřeba loď držet ideálně v rovině. To vyžaduje tvrdou práci kormidelníka, případně kosatníka, kterým byl v tomto případě Jan Daněk. Pokud nestačí k vyvážení práce těla, pak musíme pracovat i s otěží.

Méně sportovní plachetnice a kýlové lodě využívají těchto poryvů k nastoupání. Opět nepoužívají kormidlo, jen náklon loď vyostří a po skončení poryvu se vrátí na původní kurs.

V kormidelní páce by se neměl neustále měnit tah a tlak. Zrovna tak, když kosatník dobře odvádí svoji práci a loď i přesto vyžaduje výchylky kormidla k držení rovného kursu, pak máme loď ve špatném trimu a musíme hledat řešení. Může pomoci např. vyploštění plachty, větší přetočení plachty, větší záklon stěžně, nebo povytažení ploutve.


Nastavení lodě - trim

Je-li loď moc návětrná, pak to může mít mnoho příčin. Postupujte v následujícím pořadí:

Je-li loď závětrná :


Doladění směru

Když se naučíme provádět hlavní změny směru pomocí náklonu a nastavení plachet, pak nám může kormidlo posloužit k dotažení našich manévrů k dokonalosti. Během obratu jak ztrácíme rychlost, potřebujeme postupně zvětšovat rychlost otáčení. K tomuto účelu si v konečné fázi můžeme napomoci kormidlem. Také si pomáháme při projíždění a sjíždění vln. Do jaké míry to však provádíme výchylkami kormidla záleží na velikosti a ovladatelnosti lodě, ale všeobecně platí, že méně znamená více.


Poslední záchrana

Jsou chvíle kdy jachtař musí do ruky uchopit starou dobrou kormidelní páku a kormidlovat jak za starých časů. Když se řítíme na zaďáka v extrémním větru, pak není čas využívat trim k odpadnutí a často máme problémy v poryvech udržet loď stěžněm vzhůru natož pak v rovině. Rychlé vychýlení kormidelní páky nás zachrání před téměř jistým pádem do návětří a také během "smrtící" halzy kompenzujeme přetočení rychlým trhnutím kormidla k sobě. Je jisté, že tyto výchylky nejsou ideální, ale musíme si v těchto těžkých chvílích uvědomit, že vychýlené kormidlo má ve vodě menší odpor než stěžeň a plachty převržené lodě.

Kormidlování bez kormidla

Abychom loď během manévrů nebrzdili, musíme se naučit kormidlovat bez využití kormidla. U lodí pouze s hlavní plachtou využíváme stranového náklonu. Nakloníme-li loď do závětří, pak nám vyostří. Nakloníme-li ji naopak do návětří, pak loď odpadne. U lodí doplněných kosatkou si navíc pomáháme vzájemným nastavením těchto plachet. Když povolíme kosatku a dotáhneme hlavní plachtu, pak nám loď ostří. Když přitáhneme kosatku a povolíme hlavní plachtu, pak nám loď odpadá. Kormidlo během manévrů necháváme poměrně volně natáčet do směru otáčení. Nikam jej netlačíme a ani jej nebrzdíme. Pouze vyrovnáváme případné krátkodobé výchylky způsobené průjezdem vln a podobně.

Velmi dobrým cvičením může být zafixování kormidelní páky ve středu lodě gumou a nácvik manévrů bez držení kormidla. List se tak sám mírně natáčí do požadovaného směru a vy řídíte loď jen pomocí náklonu a plachet. Po několika trénincích budete sami sledovat změnu. Vaše obraty budou mnohem plynulejší a v konečném důsledku i rychlejší. Čím více času nácviku věnujete, tím lepší budou vaše manévry i ve stresových situacích.

U kýlových lodí sledujte úhel páky, nebo natočení kormidelního kola (na kolo si udělejte značku v neutrální poloze). Když je úhel příliš velký, nebo kormidelník bojuje s velkým tlakem, musíte loď přetrimovat. Když nepomůže základní trimování a je silný vítr, pak musíte změnit poměr plachet refováním, nebo jejich výměnou.


Další techniky

Odpadnutí u návětrné bóje

Kiking povolíme těsně před zahájením manévru. Zadní lem se tedy otevře v momentě kdy začínáme povolovat otěž. Kosatník naplno vyvažuje na trapézu, naklání loď do návětří a zároveň se povoluje hlavní otěž. Jakmile se příď začíná tlačit do vody, povolíme kosatku na maximální výkon a pokud to jde, tak vytáhneme ploutev. Jakmile je vše pod kontrolou dotáhneme kiking na nastavení na zadní vítr. Je-li vše dobře provedené, pak nemusíte během manévru vůbec násilně vychýlit kormidlo. Pouze jej necháme téměř samovolně vykroužit oblouk kolem návětrné bóje.


Otočení závětrné bóje

Je přesným opakem odpadání. Hlavní důraz klademe na náklon lodě do závětří. Pro agresivnější otočení rychleji dotáhněte otěž hlavní plachty. Kormidlo opět následuje otáčení. Neperte se sním a netlačte jej násilím.


Speciální techniky

Couvání

Když couváme, pak loď následuje kormidlo. Musíme jej natáčet velmi opatrně a vyžaduje to určitý cvik. Pokud chceme vycouvat na startu ze špatné pozice a následně otočit, pak zatlačíme ráhno dopředu, dáme páku kormidla mírně do návětří a pomalu vycouváme. Když se loď přetočí přes osu ostře proti větru, pak srovnáme kormidlo a pustíme ráhno, které přeletí na druhý bok. Dotáhneme otěž a se zhoupnutím loď rozjedeme na druhém boku.


Rudlování

Než použijete rudlování během závodu, dobře si nastudujte interpretaci ISAF týkající se pravidla 42. Pozor na změny od roku 2005. Je povoleno rudlovat opakovaně kormidlem na jednu stranu za účelem získání opětovné kontroly nad lodí a jejím natočením do správného kursu. Tato situace nastává zejména za slabého a středního větru na startu. Není však povoleno rudlovat za účelem udržení pozice, nebo k získávání dopředné rychlosti.

Také můžete využít kormidla při ztrátě kontroly na boční kurs. Platí to zejména u kýlových lodí, kdy opakovanými trhavými pohyby kormidla do návětří (u kola do závětří) můžete získat znovu kontrolu a odpadnout.


Brzdění

Dle nových pravidel může loď opakovanými pohyby kormidla snížit svoji rychlost. Je to zejména výhodné při skrumážích u závětrné bóje. Pokud chcete uhájit vnitřní pozici a nechcete být pohlceni balíkem lodí, pak rychle otočíte kormidlo na jednu stranu a hned vzápětí jej vychýlíte téměř kolmo na druhou stranu. Kormidlo přestane plynule obtékat a jen brzdí. A to velmi účinně. POZOR - některé kormidelní listy se tak dobře lámou.


Perfektní příprava

U každé lodě, tedy i u těch nových, je zapotřebí zkontrolovat zda je kormidlo a ploutev, případně kýl, perfektně v ose. Když firma CompoTech připravovala Evropu Lence Šmídové a Yngling Shirley Robertson (OH - zlato), pak právě této věci věnovali velkou pozornost. Vše se měřilo laserem na speciálním stole. Muselo to být perfektní. Po mnoha testech si Lenka vybrala dva listy kormidla, které se ještě povrchově upravovaly (broušení 500, 800, 1000, 1500 a speciální leštenka na lodě). K listům se pak vybrala perfektně vyladěná páka, která se nechala přestříkat na bílo, také za určitým účelem. Páka nebyla ani o gram těžší, než minimální hmotnost určená pravidly. U listů se pak upravoval úhel záklonu. Jeden list byl tedy do slabého a středního větru a druhý do silného. Dále byla vybrána také náhradní páka a pína. Vše s novými kloubky. Záďové kování kormidla bylo odvrtáno a opatřeno speciálními titanovými pouzdry, aby v kormidle nebyla žádná vůle. Těsně před závodem se kormidlo opět přeleštilo a každý den po návratu z vody se společně s celou lodí odsolovalo sladkou vodou. Každé ráno se vše omývalo vodou s jarem, aby nic nebylo mastné a aby na lodi nezůstal ani krystalek nasákavé soli.

Obecně platí, že čím je typ lodě rychlejší, tím preciznější musí být kormidlování. Ve vysoké rychlosti jsou výchylky kormidla ještě větší brzdou. S Tomášem Musilem a Janem Daňkem jsme strávili honě času filmováním stylu kormidlování a obtékání a turbulencí kolem listu. To vám velmi pomůže při výběru materiálu. Také mohou být přínosné fosforeskující dlouhé bavlnky nalepené na náběžné hraně kormidla těsně pod hladinou. Pokud jsou dostatečně velké, pak na nich můžete sledovat odtrhávání proudnice. Zatím jsem to však nezkoušel, ale prý to funguje. Má ale i stinné stránky. 49er se prý díky těmto bavlnkám může, v silném větru při letu s genakrem, stát naprosto neovladatelným.

V tomto článku je určitý základ techniky kormidlování. Jízda proti větru a zejména technika kormidlování jízdy po větru by vydali na samostatné kapitoly. Další cestou ve vašem jachtařském sebevzdělávání může být spolupráce s odbornými trenéry a lektory.


David Křížek - iRegata.cz